Legislaţie

SUMAR:

I. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și Normele de aplicare
II. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică și Normele de aplicare
III. Alte acte normative referitoare la transparență, acces la informaţii, participare și relaţia cu cetăţeanul
IV. Acte normative referitoare la organizarea și funcționarea administrației publice locale
V. Codul Penal al României din 16.04.1997 (Art. 254-258)
VI. Constituţia României (art.120-123)
VII. Acte relevante – primăria Capitalei
VIII. Acte relevante – Primăria Sector 6
IX. Monitorizarea administraţiei locale din Bucureşti (articole de presă)

 

I: Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și Normele de aplicare

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Normele de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

II. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică și Normele de aplicare

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Ordin nr. 187/2012 privind parcurgerea procedurilor de transparență decizională

 

III. Alte acte normative referitoare la transparență, acces la informaţii, participare și relaţia cu cetăţeanul

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediu de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale

Legea nr.189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni

Hotărârea Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de  consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice

Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averilor

Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate

Metodologie din 2010 privind informarea și consultarea publicului cu privire la amenajarea teritoriului

 

IV. Acte normative referitoare la organizarea și funcționarea administrației publice locale

Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor

Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor

Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

Hotărârea Guvernului nr.433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare

Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

Hotărârea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale

Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale

Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006

Normele de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților

Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru si a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice

Hotărârea Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională

Hotărârea Guvernului nr. 1149/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitara si națională

Hotărârea Guvernului nr. 1513/2008 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de creștere si a polilor de dezvoltare urbana in care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitara si națională

Lege nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Legea 339 din 3 decembrie 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ teritoriale judeţene şi locale

Legea 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali

Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice si din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

Legea 554 / 2004 Contenciosul Administrativ

Legea prefectului nr. 340/2004

Legea nr.67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei locale

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Ordonanța Guvernului nr. 53/2002 privind statutul cadru al unității administrativ teritoriale

Legea nr. 24/2007 privind administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici

Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind organizarea comisiilor de disciplină

Regulament din 2002 de organizare și funcționare a consiliilor locale

Regulament din 2004 de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare

Regulament din 2007 privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

 

V. Codul Penal al României din 16.04.1997 (Art. 254-258)

 

VI. Constituţia României (art.120-123)

 

VII. Acte relevante – primăria Capitalei

Lista documentelor de interes public:

Rapoarte implementare Legea 52 din 2003

2007

2008

2009

2010

2011

Rapoarte de implementare a Legii 544 din 2001

2007

2008

2009

2010

2011

Regulamentul intern

Regulamentul de organizare şi funcţionare

Organigrama

Rapoarte de activitate

2008

2009

2010

2011

 

VIII. Acte relevante – Primăria Sector 6

Lista documentelor de interes public

Rapoarte implementare Legea 52 din 2003

2008

2010

2011

Rapoarte de implementare a Legii 544 din 2001

2008

2010

2011

Regulamentul de organizare şi funcţionare

Organigrama

Rapoarte de activitate

2008

2009

2011

Program de guvernare locală

 

IX. Monitorizarea administraţiei locale din Bucureşti (articole de presă)

Primăria Bucureşti

2010

2011

2012

2013

2014 ianuarie – septembrie

2014: octombrie – decembrie

2015: ianuarie – aprilie 2015

2015: mai – august

2015: septembrie – decembrie

2016: ianuarie –  în curând

Primăriile de sector

2010

2011

2012

2013

2o14: ianauarie – septembrie

2014: octombrie – decembrie

2015

2016: ianuarie – în curând